Ghidan, Walid, Xue Ke, Fuyou Yin, Tengqiong Yu, Suqin Xiao, Qiaofang Zhong, Dunyu Zhang, Yue Chen, Ling Chen, Bo Wang, Jian Fu, Lingxian Wang, Walid Elgamal, Yasser El-Refaee, Xingqi Huang, and Zaiquan Cheng. 2018. “Assessment of Some Heavy and Essential Elements Accumulation in Seeds and Leaves of Parent and Introgression Lines in Oryza Sp.”. Asian Research Journal of Agriculture 10 (1), 1-14. https://doi.org/10.9734/ARJA/2018/45221.