Assessment of Some Heavy and Essential Elements Accumulation in Seeds and Leaves of Parent and Introgression Lines in Oryza sp.

Walid Ghidan, Xue Ke, Fuyou Yin, Tengqiong Yu, Suqin Xiao, Qiaofang Zhong, Dunyu Zhang, Yue Chen, Ling Chen, Bo Wang, Jian Fu, Lingxian Wang, Walid Elgamal, Yasser El-Refaee, Xingqi Huang, Zaiquan Cheng

Page: 1-14